Algemene voorwaarden

1. Bedrijfsgegevens:

Kinderworkshops
Cindy Terriere
Jan Mioenstraat 24
8610 Kortemark
België
BE0885837256

2. Algemeen:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle producten en diensten van Kinderworkshops of Workshops4kids.
Het plaatsen van een bestelling op de website van workshops4kids leidt automatisch tot de aanvaarding van de algemene voorwaarden, de leverings- en betalingsvoorwaarden. 
Workshops4kids behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen.

3. Prijzen:

Alle prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW.
De prijzen zijn steeds exclusief verzendkosten.  De prijzen zijn onder voorbehoud van fouten.
Workshops4kids behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment, maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

4. Totstandkoming van overeenkomsten:

De klant en workshops4kids komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen of bij mondelinge overeenkomst via telefoon of via andere communicatievormen.  Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst.  Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van workshops4kids hiervoor als een vermoeden van bewijs.

Workshops4kids behoudt zich het recht bestellingen te weigeren en/of te annuleren in volgende gevallen:
– indien de betaling van een bestelling binnen een termijn van 5 werkdagen niet voldaan is.
– bij het niet voorradig zijn van een product.
– bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik, kwade trouw van de klant of bij het niet beantwoorden van een e-mail, chatbericht of spraakbericht aangaande de
  geplaatste bestelling.
 – bij overmacht.

5. Aansprakelijkheid:

Alle artikelen die verkocht worden door Workshops4kids worden zo exact mogelijk weergegeven en omschreven.  Mocht er zich toch een fout voordoen, dan kunnen wij hier niet aansprakelijk voor gesteld worden.  Alle foto’s zijn indicatief en kunnen licht afwijken van de werkelijkheid, ook kleuren en afmetingen kunnen in bepaalde mate afwijken. 

6. Betaling:

Contante betaling bij afhaling (na overleg tussen workshops4kids en de klant wordt er afgesproken om de aangekochte goederen af te halen bij workshops4kids / kinderworkshops thuis, hiervoor worden geen verzendkosten aangerekend).

Online betalen kan via een bankoverschrijving en dient uiterst betaald te worden 5 dagen na de besteldatum.  De bestelling wordt verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van Cindy Terriere (zaakvoerder Workshops4kids).

Bij laattijdige betalingen door de klant of bij problemen bij de betaling van eerdere bestellingen is workshops4kids bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder vergoeding naar de koper toe.

7. Reserveringen:

Sommige artikels kunnen gereserveerd worden.  De artikels die gereserveerd zijn, dienen betaald te worden.  Deze kunnen niet meer geannuleerd worden en niet meer terugbetaald worden aan de koper, mits deze besteld zijn bij een leverancier.

8. Levering

De verzendkosten vermeld op de site zijn enkel van toepassing in België.  Indien u vanuit een ander land wenst te bestellen, neemt u best op voorhand contact met ons op.

De levering vindt pas plaats na ontvangst van het factuurbedrag.  Indien de levering later zou plaats vinden, om welke reden dan ook, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.  Een latere levering geeft geen recht op een schadevergoeding ten voordele van de koper.  Indien de levering niet kan plaatsvinden, wordt het volledige factuurbedrag terugbetaald, zonder interesten of enige andere vergoeding.

Indien een product niet in voorraad is, wordt de klant geïnformeerd over een latere leveringsdatum.  Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging, kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen.  Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.

Leveringen gebeuren via Bpost, de trackingscode kan ten alle tijden, op vraag van de klant, overgemaakt worden aan de klant.  Workshops4kids kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, diefstal en schade tijdens de verzending met Bpost van uw bestelling naar het opgegeven leveringsadres.  De koper draagt in dit geval de volledige verantwoordelijkheid hiervoor.

Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres.  Workshops4kids kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of het facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.  Er kunnen extra kosten worden aangerekend voor de eventuele naverzending.

In het geval van een verkeerde levering, wordt de juiste bestelling opgestuurd nadat de verkeerde bestelling terug ontvangen werd bij Workshops4kids.  Indien u op eigen kost de bestelling terugstuurt, worden de verzendkosten terugbetaald.

9. Verzakingsrecht

Een klant kan, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, verzaken aan de aankoop van een deel van de producten zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete.  De consument is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren, en indien terugsturing gewenst, ons hiervan binnen diezelfde periode van op te hoogte te brengen.  Dit kan enkel indien het product niet is gebruikt en de verpakking ongeopend is.  De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product zijn ten laste van de klant.  Wanneer aan alle voorwaarden werd voldaan, zal Workshops4kids het aankoopbedrag aan de koper terugbetalen.

10. Privacy

Voor de communicatie met onze klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen houden wij een aantal persoonsgegevens bij.  U kan op eender welk moment uw persoonsgegevens inkijken, wijzigen of geheel of gedeeltelijk laten schrappen.  Dit kan door een e-mail te sturen naar info@workshops4kids.be met uw vraag tot wijziging of schrapping.

11. Overmacht

Workshops4kids is niet aansprakelijk voor een vertraging of niet uitvoering van haar verbintenissen ten gevolge van overmacht.  Onder overmacht wordt verstaan: storingen elektriciteit, storingen internet en e-mailverkeer, stakingen, problemen bij aanlevering van nieuwe producten, vertraging bij levering van de goederen, brand, waterschade, … In geen enkel geval kan er een schadevergoeding opgeëist worden.

12. Workshops / knutselkampen

Workshops4kids heeft het recht workshops of knutselkampen te annuleren bij te weinig interesse.  In dit geval wordt het bedrag van de workshop of knutselkamp volledig terugbetaald of er wordt een alternatief voorgesteld (andere workshop, knutselpakket, …)

Workshops en knutselkampen moeten op voorhand betaald worden.  Indien de workshop of het knutselkamp niet tijdig betaald wordt behoudt Workshops4kids zich het recht de bestelling te annuleren.

Wanneer u als koper afziet van de workshop / knutselkamp een week voor de datum, heeft Workshops4kids het recht een administratieve vergoeding te vragen.  Wanneer u annuleert op de dag zelf, of u laat helemaal niet van u horen, dan wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.